תקנון שימוש

תקנון שימוש TOV

 1. כללי
  1. תקנון זה חל על השימוש באתר האינטרנט app.tov.tv ובאפליקציה של האתר, "TOV", הזמינה להורדה להתקנים שונים (אתר האינטרנט והאפליקציה יכונו להלן ביחד "האפליקציה").
  2. האפליקציה מציעה תכנים שונים (בעיקר סרטים וסדרות טלוויזיה) וכן עשויה לכלול מידע נוסף מסוגים שונים (להלן במקובץ: "התכנים").
  3. האפליקציה שייכת לחברת קלינקום בע"מ ח.פ 515989937 (להלן "החברה"), שכתובתה רח' האומן 25 ירושלים, 9342116, ומופעלת על ידה.
  4. תקנון זה, ובכלל זה מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "התקנון"), מסדיר את היחסים בין החברה לבין כל משתמש, מכל סוג שהוא, בין בתשלום ובין בחינם, העושה שימוש באפליקציה (להלן "המשתמש").
  5. החברה שומרת על זכותה לעדכן תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתמשים נדרשים להתעדכן מפעם לפעם בתנאי התקנון.
  6. להוראות תקנון זה יצטרפו הוראות ההסכם בין המשתמש לחברה שייכרת בעת הרישום לאפליקציה.
  7. הוראות תקנון זה ייגברו במקרה של סתירה בינו לבין כל פרסום אחר של החברה או של גוף אחר.
  8. הכתוב מנוסח בלשון זכר אך נכון גם ללשון נקבה. הכתוב בלשון יחיד נכון גם ללשון רבים.
  9. הכותרות לאורך התקנון מובאות לשם נוחות בלבד והן אינן משמשות הסבר או מהוות פרשנות לסעיפים המרכיבים את תקנון זה.
 2. תנאים לשימוש באפליקציה
  1. האפליקציה ניתנת לשימוש בכפוף לתנאים הבאים:
   1. יצירת חשבון משתמש באמצעות הזנת פרטים אישיים ואמצעי תשלום.
   2. המשתמש מתחייב שכל הפרטים שיימסור יהיו נכונים ומדויקים.
   3. המשתמש אינו חייב על פי חוק למסור מידע ואינו חייב לאשר שמירת הנתונים הרלוונטיים אליו, בין אם נמסרו על ידו ובין אם נצברו תוך כדי שימוש באפליקציה. עם זאת, אישור המשתמש לשמירת ועיבוד הנתונים הרלוונטיים אליו כאמור הוא תנאי לשימוש באפליקציה ובכל מקרה הימנעות משמירה ועיבוד עלולה לגרום לפגיעה באיכות השימוש באפליקציה.
   4. החברה רשאית לקבוע הליך הזדהות כתנאי לשימוש, לפי פרטים שתקבע.
 3. השימוש באפליקציה
  1. השימוש באפליקציה מוגבל לתחומי מדינת ישראל בלבד.
  2. השימוש באפליקציה יהיה פרטי בלבד וחל איסור חמור לעשות שימוש מסחרי מכל סוג.
  3. חל איסור חמור להעביר לצד שלישי כלשהו כל פרט המאפשר שימוש באפליקציה, ובייחוד שם משתמש וסיסמא.
  4. כל שימוש באפליקציה יהיה בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להוראות כל דין, ובפרט אלו האוסרות פגיעה בצד שלישי כלשהו או בזכויותיו.
  5. שימוש באפליקציה עשוי להיות כרוך בשימוש בתוכנות או רכיבים שבבעלות צדדים שלישיים , והמשתמש מתחייב לפעול לפי תנאי השימוש של צדדים שלישיים אלו.
  6. החברה אינה מתחייבת לספק למשתמשים תמיכה טכנית לעניין השימוש באפליקציה.
  7. המשתמשים מתחייבים לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכן כל גורם מטעמה, בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר לשימוש באפליקציה בניגוד לתקנון זה או בניגוד לדין.
  8. השימוש של כל משתמש באפליקציה כפוף לשיקול דעתה המוחלט של החברה והיא רשאית להפסיק שימוש זה או לסרב לבקשת המשתמש להתחיל או להמשיך לעשות שימוש באפליקציה, בין אם מדובר בשימוש בחינם או בתשלום, מכל סיבה שהיא, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי התקנון ו/או על פי כל דין.
  9. מבלי לגרוע מיתר האיסורים בתקנון זה חל איסור מוחלט על:
   1. כריית מידע מהאפליקציה, העתקת קוד, הוספת קוד או כל שימוש אחר החורג מהיקף השימוש הסביר והרגיל באפליקציה.
   2. לעסוק בפעילות לא חוקית באמצעות האפליקציה או באופן שקשור אליה במישרין או בעקיפין.
   3. לבצע כל פעולה שעלולה לפגוע באפליקציה או בנתוני האפליקציה.
 4. התכנים באפליקציה

החברה רשאית לעשות שינוי בתכנים, מכל סוג (סדרות, סרטים, מיני-סדרות וכיו"ב וכן כל מידע מסוג אחר), ובכלל זה להסירם באופן חלקי או מלא, בכל רגע נתון וללא התראה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מוותר על כל טענה או דרישה בעניין זה.

 1. שליחת פרסומות ומידע שיווקי
  1. בעצם השימוש באפליקציה המשתמש מאשר לחברה לשלוח לו דברי פרסומות כאמור בסע' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (אשר מכונה "חוק הספאם"), בכל אמצעי תקשורת שהוא.
  2. ככל שהמשתמש מעוניין להודיע על סירובו לקבלת דברי פרסומת, ניתן לשלוח הודעה לעניין זה באמצעות כתובת הדוא"ל: info@tov.tv או באמצעות דרכי ההתקשרות הנוספות המפורטות בתקנון זה.
 2. דמי מינוי

החברה רשאית לעדכן את דמי המינוי וכל תנאי הנלווה ליצירת מינוי או חידושו בכל עת, ואין בהצעת מסוימת כדי לכבול את החברה להצעה זו. בפרט, החברה רשאית לבטל הטבות שהציעה, לרבות לעניין תקופת ניסיון ללא תשלום.

 1. ביטול מינויים – אופן שליחת הודעת ביטול
  1. הודעת ביטול תימסר באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
   1. בעל פה – בטלפון או במשרדי החברה, ברח' האומן 25, ירושלים;
   2. בדואר רשום לכתובת של משרדי החברה;
   3. במייל, לכתובת info@tov.tv;
   4. בקישור הקיים בחשבון המשתמש.
  2. יש לכלול בהודעת הביטול את שם המנוי ומספר הזהות שלו.
 2. ביטול מינויים – תנאים לביטול

המשתמש רשאי לבטל את המינוי במקרים הבאים על ידי מסירת הודעה כמפורט לעיל:

 1. בתוך 14 ימים ממועד יצירת המינוי או ממועד קבלת מסמך המסכם את תנאי ההתקשרות (להלן: "מסמך ההתקשרות"), לפי המאוחר ביניהם.

לגבי משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש – בתוך ארבעה חודשים מיום יצירת המינוי או מיום קבלת מסמך ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שיצירת החשבון בתשלום כללה שיחה בין המשתמש לבין החברה, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

בכל הביטולים לפי סעיף זה החברה רשאית לחייב את המשתמש בגין התמורה היחסית עבור השימוש באפליקציה, עד להודעת הביטול.

 1. ניתן לבטל את המינוי גם בכל עת, מעבר למועדים שבסעיף הקודם – במקרים אלו המינוי יסתיים בתוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת ההודעה. אם ההודעה נמסרה בדואר רשום המינוי יסתיים בתוך 6 ימי עסקים ממועד משלוח ההודעה. בכל הודעת ביטול המשתמש יוכל לציין בהודעתו מועד סיום מאוחר יותר והוא זה שיחול. החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בגין ביטול לפי סעיף זה בסך של 10 ₪.
 1. הגבלת אחריות

בנוסף לכל הוראה אחרת בתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים להלן:

 1. על אף מאמציה להבטיח פעולה תקינה של האפליקציה, ידוע למשתמש כי ייתכנו תקלות שימנעו את השימוש באפליקציה, באופן מלא או חלקי.
 2. בהתאם, החברה לא אחראית לכל נזק מכל סוג, ישיר או עקיף שייגרם למשתמש בשל תפקוד לקוי של האפליקציה מכל סיבה שהיא.
 3. בכל מקרה החברה אינה אחראית לתפקוד לקוי של האפליקציה בשל גורמים שלא תלויים בה (כמו נפילת שרתים, תקלות ברשת האינטרנט או בכל התקן או מכשיר בו נעשה שימוש).
 4. האפליקציה והתכנים המוצעים בה, וכן קישורים למקורות של צדדים שלישיים, ניתנים כמות שהם (as is), וכל התקצירים או התמונות באפליקציה נועדו להמחשה בלבד. בהתאם, החברה אינה מתחייבת לגבי מהימנות, ערכיות, שלמות, דיוק, איכות או כל מאפיין אחר של התכנים, ולא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב השימוש באפליקציה או הסתמכות עליה.
 5. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל נזק הנגרם עקב גורמים שאינם בשליטתה (כוח עליון) כגון מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר, שריפה, שביתה כללית, מתקפת סייבר, פעולות האקרים (פצחנים) וכיו"ב.
 6. החברה רשאית לעדכן את האפליקציה והתכנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התראה מראש, והמשתמש מסכים כי החברה אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את האפליקציה לצרכיו ו/או דרישותיו של המשתמש או כל אדם אחר.
 1. זכויות קניין רוחני
  1. השימוש באפליקציה לא יקנה למשתמש זכויות כלשהן, ובכלל זה זכויות באפליקציה עצמה, בתכנים שבה או במוניטין הגלום בה.
  2. החברה היא הבעלים היחיד והבלעדי של האפליקציה ושל כל חומר הנלווה אליה (למעט תכנים ורכיבים שבבעלות צד שלישי), בין אם מקורו בחברה ובין אם במשתמשים, ובכלל זה התכנים או הצעות לשיפור (להלן במקובץ: "נתוני האפליקציה"). החברה היא הבעלים היחיד והבלעדי של כל הזכויות באפליקציה ובנתוני האפליקציה ובכל זכות אחרת הנובעת מהשימוש בה, בין אם רשומות ובין אם לאו, בין אם מוכרות היום ובין אם יוכרו בעתיד, בכל מקום שהוא בעולם, ובכלל זה סימני מסחר, מוניטין וזכויות יוצרים, וכן זכויות קניין רוחני וכל זכויות בידע או במידע. לחלופין החברה מחזיקה ברישיון לגבי כל הזכויות האמורות.
  3. המשתמש מצהיר שידוע לו שייתכן שחלק מנתוני האפליקציה ורכיבי האפליקציה הם בבעלות צד שלישי. המשתמש מסכים בזאת כי כל ההגבלות וההתחייבויות החלות עליו לפי תקנון זה יחולו גם לגבי נתוני האפליקציה ורכיבים בה שבבעלות צדדים שלישיים, ומצהיר שידוע לו שהפרתן עלולה לגרום נזקים חמורים לצדדים שלישיים ולחברה.
  4. החברה תהיה חופשיה לעשות כל שימוש שייראה לה, ללא הגבלה כלשהי באפליקציה או בנתוני האפליקציה והמשתמשים מוותרים בזאת על כל זכות שהיא, אף אם נתונה להם על פי חוק, ובפרט לעניין הזכות המוסרית, אשר עלולה למנוע או להגביל את השימוש באפליקציה ובנתוני האפליקציה.
  5. מבלי לגרוע מיתר האיסורים בתקנון זה, חל איסור על המשתמשים לעשות כל שימוש החורג מהשימוש המותר על פי תקנון זה ובכלל זה חל איסור לצלם, להעתיק, לערוך, להטביע, לשכפל, לפרסם, למכור או להעביר לצד שלישי באמצעי מדיה כלשהו, את האפליקציה ו/או את נתוני האפליקציה, באופן שלם או חלקי.
 2. יצירת קשר

פנייה לחברה אפשרית בדרכי ההתקשרות הבאות (להלן: "דרכי ההתקשרות"):

 1. כתובת דואר אלקטרוני: info@tov.tv.
 2. מספר טלפון: 073-3678999.
 3. כתובת משרדי החברה: רח' האומן 25, ירושלים.

 

 

מדיניות הפרטיות של האפליקציה

 1. כללי
  1. מדיניות פרטיות זו חלה על השימוש באתר האינטרנט app.tov.tv ובאפליקציה של האתר, "TOV", הזמינה להורדה להתקנים שונים (אתר האינטרנט והאפליקציה יכונו להלן ביחד "האפליקציה").
  2. השימוש באפליקציה כרוך במסירת מידע אישי לגבי המשתמש, הן בעת הרישום לשימוש באפליקציה והן במהלך השימוש בה.
  3. מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות"), מסדירה את היחסים בין החברה לבין כל משתמש, בכל האמור לנושאים הנדונים בה, ובפרט לגבי המידע שיימסר על לחברה לגבי המשתמש ולגבי מידע אשר יווצר תוך כדי הפעלת האפליקציה (להלן: "המידע האישי").
  4. האפליקציה שייכת לחברת קלינקום בע"מ ח.פ 515989937 (להלן "החברה"), שכתובתה רח' האומן 25 ירושלים, 9342116, ומופעלת על ידה.
  5. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון השימוש באפליקציה (להלן: "התקנון") והמושגים המוגדרים בתקנון ישמשו גם במדיניות פרטיות זו.
  6. הכתוב מנוסח בלשון זכר אך נכון גם ללשון נקבה. הכתוב בלשון יחיד נכון גם ללשון רבים.
  7. הכותרות לאורך התקנון ומדיניות הפרטיות מובאות לשם נוחות בלבד והן אינן משמשות הסבר או מהוות פרשנות לסעיפים המרכיבים את תקנון זה.
 2. למען הסר ספק, מובהר כי אין כל חובה חוקית על המשתמש למסור את המידע האישי במסגרת הרישום לשימוש באפליקציה ו/או במסגרת השימוש באפליקציה.
  1. עם זאת, ללא מסירת המידע האישי ומתן אישורו לעיבודו, לא ניתן יהיה לעשות שימוש באפליקציה.
  2. כמו כן, הימנעות משמירה ועיבוד נתונים הרלוונטיים למשתמש עלולה לגרום לפגיעה באיכות השימוש באפליקציה.
 3. המידע האישי:

כאמור, המידע האישי כולל כל מידע אשר יתקבל אודות המשתמש, ובין היתר, עשוי לכלול את סוגי המידע הבאים:

 1. פרטי התקשרות ופרטים אישיים כגון שם, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל ומספרי טלפון;
 2. נתונים לגבי הרגלים והעדפות אישיים כגון הרגלי צפייה בטלוויזיה והעדפת תכנים מסוגים שונים;
 3. היסטוריית גלישה ונתוני צפייה בפרסומות.
 1. השימוש במידע:
  1. מטרות השימוש במידע האישי הן:
   1. זיהוי המשתמש באופן מקוון או אחר;
   2. ניתוח הרגלי הצפייה והעדפות המשתמש לשם שיפור חווית המשתמש באפליקציה;
   3. שליחת דבר פרסומת לפי כאמור בסע' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (אשר מכונה "חוק הספאם");
   4. קביעת תנאי תשלום, גביית תשלומים ולצרכים החשבונאיים של החברה;
   5. במסגרת הליכים משפטיים, בין אם החברה צד להם ובין אם לאו, ובהתאם לכל דרישה חוקית;
   6. תיקון ו/או טיוב ו/או עיבוד המידע על מנת להפיק תובנות סטטיסטיות ואחרות.
 2. כרטיסי אשראי

סליקת כרטיס אשראי מבוצעת באמצעות צדדים שלישיים, שאינם מקבלים את המידע האישי של המשתמש.

 1. קבצי Cookies: החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בקבצי "עוגיות" (Cookies) המותקנים במחשבו של המשתמש וכן כאלו שמקורם בצד שלישי (כמו רשתות חברתיות), והמיועדים לאיסוף מידע לגבי השימוש באפליקציה, אימות פרטים, התאמת חוויית השימוש וכיו"ב. המשתמש יוכל לשנות את ההגדרות ביחס לקבצי ה- Cookies באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש. אשר נמצאים במחשב של המשתמש, לשם תפעולו השוטף של האתר, איסוף מידע אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות המשתמש ועוד.
 2. שמירת המידע:
  1. המידע האישי יישמר ברשות החברה לפרק זמן בלתי מוגבל. מטרת שמירת המידע היא כמפורט במדיניות פרטיות זו. מובהר כי החברה מקיימת את כל הוראות החוקים התקנות והתקנים המחייבים לעניין אבטחת מידע.
  2. משתמש יוכל להסיר את חשבונו וכל פריט מידע מתוך המידע האישי של אותו משתמש, אם יבקש זאת בכתב מהחברה, ובהתאם להוראות הדין.
 3. עיון במידע ושינויו:

כל משתמש רשאי לעיין ו/או לבקש את תיקון המידע האישי, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. למען הסר ספק מובהר עם זאת כי מחיקת מידע לגבי המשתמש עלולה לפגוע בשימוש באפליקציה.

 1. צדדים שלישיים:
  1. למען הסר ספק מובהר כי מדיניות הפרטיות מתייחסת לאפליקציה בלבד. מדיניות הפרטיות איננה חלה על אתרים של צדדים שלישיים שעשויים להיות אליהם קישורים מהאפליקציה ו/או מאתר האינטרנט וכן לא חלה על הספקים החיצוניים.
  2. באחריות המשתמש לברר את תנאי מדיניות הפרטיות של הספקים החיצוניים ושל אתרים של צד שלישי בהם נעשה שימוש על ידי המשתמש.
 2. פגיעה בזכויות לפרטיות:

במקרה של פריצת מידע כתוצאה מפעולה מכוונת מצד גורם עויין או כתוצאה מטעות של המשתמש או מכל סיבה אחרת שאיננה נתונה לשליטת החברה, החברה לא תהיה אחראית לשום נזק מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם כתוצאה מפריצת מידע זו.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות:

החברה שומרת על זכותה לעדכן מדיניות פרטיות זו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתמשים נדרשים להתעדכן מפעם לפעם בתנאי מדיניות הפרטיות.